72-78 ulver påvist i Norge

Med kun én uke igjen av vinterens registreringssesong på ulv var det påvist 72-78 ulver i landet, hvorav 41-45 helnorske ulver. Det var dokumentert sju ulvekull, mens det gjenstår å avklare status i det helnorske Mangenreviret, melder Rovdata.

Ulvene i Norge og Sverige registreres hver vinter i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Underveis i overvåkingssesongen lager Høgskolen i Innlandet, på oppdrag fra Rovdata, fire foreløpige statusrapporter som gir et innblikk i registreringsarbeidet og hvor det trengs mer innsats.

Dagens rapport oppsummerer status per 24. mars i år, med kun én uke igjen av sesongen.

41-45 helnorske ulver

– Til sammen var det per 24. mars påvist 72-78 ulver med tilhold i Norge eller på begge sider av riksgrensen mot Sverige. 41-45 av dem er kun påvist i Norge, mens 31-33 er påvist på begge sider av grensen, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

– Ulvene er som tidligere år hovedsakelig påvist i fylkene med ulvesone i Sørøst-Norge, det vil si Innlandet, Akershus/Oslo og Østfold, fortsetter han.

Utenfor disse fylkene er det så langt kun dokumentert to enkeltulver; én i Pasvik i Finnmark og én i Heim-Orkland i Trøndelag. Det er også registrert skader på tamrein vest i Finnmark som mest sannsynlig er forårsaket av en ulv.

18 døde ulver

Siden bestandsovervåkingen påviser status for ulv i Norge fra 1. oktober, tas også døde individer med i oversiktene.

Fra 1. oktober er det felt 14 ulver på lisensjakt innenfor ulvesonen, 3 på lisensjakt utenfor sonen, og én ulv ble avlivet innenfor sonen etter påkjørsel 13. november i fjor.

– Når de 18 ulvene som er kjent avlivet på norsk side trekkes fra, er det registrert 54 – 60 ulver her til lands hittil i vinter. Av disse er 31-35 foreløpig klassifisert med helnorsk tilhold, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet.

Rovdatas ulveteller (lenke) inkluderer både levende og døde ulver identifisert på DNA i Norge og med svensk-norsk tilhold, og oppdateres fortløpende gjennom vinteren. Per 24. mars var det identifisert 71 ulver på DNA i telleren.

Sju dokumenterte ulvekull

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på ulv basert på antall årlige ulvekull. Overvåkingen har derfor et spesielt fokus på å dokumentere kull som er født i helnorske revir og grenserevir i 2023.

Det er så langt i vinter dokumentert fire helnorske valpekull i revirene Julussa, Rafjellet, Setten og Østmarka. Det er også dokumentert kull i de tre grenserevirene Kynna, Rotna og Fjornshöjden.

Mens de revirmarkerende ulvene i Rotnareviret siden forrige foreløpige statusrapport i februar er dokumentert å tilhøre et grenserevir, gjenstår det fortsatt å avklare om det ble født et valpekull i det helnorske Mangenreviret i 2023.

– I avslutningen av overvåkingsperioden blir det viktig med en endelig avklaring av status i Mangen. Det gjenstår å analysere en god del DNA-prøver og resultatene herfra vil bli sammenholdt med sporingsdata og bildemateriale fra reviret før den endelige konklusjonen foreligger, avslutter Kindberg.

Neste foreløpige statusrapport fra ulveovervåkingen i mai vil oppsummere status for vinterens ulveovervåking i Norge.

En ny endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia for vinteren 2023-2024 er sammen med faglige samarbeidspartnere i Sverige planlagt ferdigstilt til 1. juni 2024.

Du kan lese foreløpige statusrapporter fra vinterens overvåking av ulv i Norge her. (lenke)

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.
  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.
  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør, og i samarbeid med SNO i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2023-24:  Østmarka, Julussa, Varåa, Trysil øst, Ulvåa med Hernes og Kynna.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *