Har flyttet genetisk viktig ulv

En 45 kg tung hannulv ble bedøvet fra helikopter og flyttet til Våler kommune av Statens naturoppsyn i dag etter at Miljødirektoratet besluttet å forsøke flytting.

Den radiomerkede ulven ble peilet opp av bakkepersonell i Dovre kommune fredag morgen. Etter at ulven var lokalisert, ble bedøvelse gjennomført fra helikopter omtrent kl 12.

– Ulven ble byttet sender på og deretter plassert i et transportbur for å overvåke oppvåkingen før den ble transportert i bil til slippstedet, sier Veronica Sahlén, seksjonsleder i Statens naturoppsyn.

Vandret i Innlandet

Flytting av store rovdyr er krevende og kompliserte operasjoner som medfør en viss risiko for ulven ved håndtering og bedøving. Statens naturoppsyn har god kompetanse på slike operasjoner og har også hatt bistand fra veterinær som har vært til stede ved bedøving, håndtering og transport av ulven.

– Ulven ble forsøkt flyttet nå fordi det er gode forhold, sannsynligheten for at den vandrer inn i ulvesonen har minket og beitesesongen nærmer seg. Ved flytting kan også lisensfelling i området gjenopptas, sier Erik Lund, seksjonsleder i Miljødirektoratet

Ulven vandret inn i Norge i desember i fjor og har siden vandret rundt i Innlandet. Den ble merket med radiosender av Statens naturoppsyn rett før jul. Les mer om merkingen av ulven her.

– Den skandinaviske ulvestammen er sterkt innavlet og slike innvandrende ulver fra Finland/Russland er derfor svært verdifulle. Hovedmålet vårt med merking og flytting er å sikre at ulven overlever og får føre genene sine inn i ulvestammen, sier Lund.

Utenfor ulvesonen er det ikke ønskelig at ulver etablerer seg, og det skal være lav terskel for uttak av streifende ulver for å forhindre skade på beitedyr og tamrein. Det har derfor vært ønskelig å få ulven til å etablere seg innenfor ulvesonen.

Har vært på vandring

Ettersom den har vært på vandring har Miljødirektoratet avventet flytting. Det har hittil ikke vært registrert noen skader på tamdyr som knyttes til denne ulven.

Ulven var i Rendalen kommune fra den ble merket i desember til midten av februar, da den dro sørover og inn i ulvesonen. Den oppholdt seg innenfor ulvesonen til 6. mars, da den krysset Glomma vestover. Den har den siste måneden vandret mye og har besøkt en rekke kommuner i Innlandet, der den har beveget seg i en nordlig retning i områdene mellom Rv 3 og E6.

Statsforvalteren har stanset lisensfellingen i områdene ulven har oppholdt seg i for å hindre felling av den. Informasjon fra senderen har gjort det mulig å løpende vurdere hvilke områder stansen har vært gjeldende for, uten å være avhengig av kontinuerlig sporing i felt.

Store skogområder kan gi ulven ro

Ulven ble sluppet innenfor ulvesonen i Våler kommune i Innlandet.

– Miljødirektoratet har vurdert flere mulige områder innenfor ulvesonen å flytte ulven til, men har lagt vesentlig vekt på at det er store skogområdet, som kan gi ulven ro etter flyttingen i det utvalgte området, sier Lund.

Mer detaljert informasjon om hvor ulven ble sluppet og hvor den befinner seg er unntatt offentlighet for å skjerme ulven fra forstyrrelser etter immobilisering og flytting.

For å hindre forstyrrelser av ulven og av feltoperasjonen valgte Miljødirektoratet å ikke varsle om flyttingen før etter oppstart.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *