– Politikerne må våkne

Folkevalgte nasjonalt og lokalt må våge å ta valg som kan redde naturen, mener Den Norske Turistforening. De kommer med konkrete forslag til ny politikk.

Siden 1900 har de villmarkspregede naturområdene i Norge blitt redusert fra omtrent halvparten av landarealet til cirka 11,5 prosent i starten av 2018.

Nylig viste NRK hvordan naturen i Norge bygges ned bit for bit. Mellom 2017 og 2022 er det foretatt minst 44.000 naturinngrep. Hvert minutt ødelegges 79 kvadratmeter natur. Og mange av inngrepene går direkte ut over folks mulighet til gode naturopplevelser.

– NRK-saken er lest av nesten en million mennesker og har vekket stort engasjement. Deler politikerne våre folks bekymring? Nå må norske politikere på alle nivåer få øynene for hva som skjer med landet de er satt til å passe på, sier Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening.

Han peker på at rødlistede naturtyper, inngrepsfri natur, myr, strandsone, vassdrag, villreinområder og verdifulle friluftslivsområder går tapt når hver enkelt kommune skal bygge hytter og boliger, skape arbeidsplasser gjennom arealer til industri og kraftutbygging, eller lage idrettsanlegg, veier og parkeringsplasser.

– Dagens praksis er stikk i strid med naturavtalen Norge har skrevet under på og stikk i strid med hva vi som er voksne nå kan leve med å gi videre til neste generasjon, sier Hanasand.

DNTs konkrete forslag til landets folkevalgte:

  • Alle kommuner må gjennomføre en såkalt planvask. Det betyr å gå gjennom planene for hvordan kommunens arealer skal brukes, og ta ut av planene alle områder som man med ny kunnskap mener bør forbli urørt.
  • Alle kommuner må kartlegge sine «grå arealer», det vil si allerede ødelagte områder som gamle industritomter og grustak. Disse kan enten benyttes til ny utbygging eller være egnet til å restaurere og bli til natur igjen.
  • Fra nasjonalt hold må det komme absolutte grenser for naturinngrep. Naturen må få et bedre rettsvern. For eksempel bør det ikke være lov å bygge i myr, strandsone, inngrepsfrie områder og store sammenhengende områder med urørt preg. En søknad om å bygge der, for eksempel fra en hytteutbygger eller et kraftselskap, må få nei uten videre behandling.
  • Et prinsipp om arealnøytralitet må innføres i alle kommuner. Det vil innebære at dersom kommunen tillater inngrep i et område, må et annet område som i dag er ødelagt, restaureres tilbake til natur.
  • Alle muligheter for å løse energikrisen uten for omfattende naturinngrep må tas i bruk. Norge må få på plass oppgradering av eksisterende kraftverk, sol på eksisterende tak og en helt annen satsing på ENØK-tiltak enn vi har sett til nå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *