Stabil bjørnebestand i Norge

I 2023 ble det påvist 178 bjørner i Norge, som er tre flere enn året før. Antall bjørnekull er estimert til 9,6 kull, som er på samme nivå som i 2022. Bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige kull, som Stortinget har bestemt.

I 2023 ble det for 15. året på rad gjennomført en nasjonal innsamling av skit og hår fra brunbjørn i Norge for DNA-analyser. I tillegg ble det samlet vevsprøver av døde bjørner.

Publikum bidrar vesentlig i forbindelse med prøveinnsamlingen av skit og hår, i tillegg til at Statens naturoppsyn (SNO) samler inn et betydelig antall prøver som en del av sitt oppdrag.

Rovdata har gjennomgått det analyserte prøvematerialet og presenterer i dag en nasjonal oversikt over antall påviste individer, kjønnsfordeling i bestanden, og estimert antall ungekull i 2023 i en ny statusrapport for brunbjørn. (lenke)

Små endringer fra 2022

Totalt er det analysert 1642 prøver med antatt opphav fra brunbjørn, som er rundt 250 flere enn i 2022. Av disse var det 904 prøver, det vil si 55 prosent, som resulterte i en fungerende DNA-profil som kunne brukes til å avgjøre kjønn og individ.

– Vi har til sammen identifisert 178 ulike brunbjørner på DNA i Norge i 2023, hvorav 79 hunnbjørner og 99 hannbjørner. Dette er et minimumstall for bjørner som har vært innom landets grenser i løpet av året. Mange av de påviste individene bruker områder på tvers av landegrensen og tilbringer bare deler av året i Norge, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Mens antall hunnbjørner er uendret fra året før, har antall påviste hannbjørner økt med tre individer.

Åtte av de 178 bjørnene er dokumentert døde i perioden.

Tydelig økning i Hedmark

Som tidligere år er brunbjørnene hovedsakelig påvist i og omkring kjente og avgrensede brunbjørnområder i Norge, som øst i Hedmark, nordøst i Trøndelag, indre Troms, Anárjohka-Karasjok og Sør-Varanger.

– Vi ser at utviklingen i antall påviste individer i rovviltregionene viser den samme hovedtendens som vi har sett i de senere årene. Det er en tydelig økning i antall individer i rovviltregion 5, som er gamle Hedmark fylke, mens det er nedgang i region 6 (Trøndelag) og en svak økning i region 8 (Troms og Finnmark), forklarer Kindberg.

Utviklingen i antall påviste hunnbjørner i de ulike rovviltregionene gjenspeiler i hovedtrekk de samme tendenser, med en økning i region 5 og i deler av region 8 (Finnmark)

Under bestandsmålet

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull i Norge. Antall årlige ungekull estimeres med en modell ut fra antall påviste hunnbjørner og blant annet den geografiske fordelingen av disse.

For 2023 er det estimert at det ble født 9,6 ungekull (95 % usikkerhetsintervall: 4,7 – 15,1) i Norge.

– Dette er nesten identisk med estimatet fra 2022, og bjørnebestanden er under det nasjonale bestandsmålet, avslutter Kindberg.

Det nasjonale bestandsmålet er fordelt på fire rovviltregioner og det er kun marginale endringer i antall estimerte kull i disse fra 2022 til 2023. Det er kun Hedmark som er over målet i 2023, med fem estimerte kull (1,6-9,0) og et bestandsmål på tre kull.

Les hele bjørnerapporten her:
Brøseth, H., Kopatz, A. & Kleven, O. 2024. DNA-basert overvåking av brunbjørn i Norge i 2023. NINA Rapport 2454. Norsk institutt for naturforskning.

Du finner resultater fra alle analyserte bjørneprøver i Rovbase (lenke).

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2023 ble det for 15. året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra brunbjørn over hele landet.
  • Formålet med den DNA-baserte overvåkingen er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen av hunner og hanner, samt å beregne hvor mange kull med bjørneunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer, hår og saliv/spytt i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • Prøvene blir analysert av Senter for biodiversitetsgenetikk (NINAGEN) hos NINA, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata rundt 1. april hvert år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *